Burn-out traject – symptomen en werkwijze

Over Burn-out is veel geschreven en iedereen heeft er een mening over. De een zegt dat het komt door werkdruk. De ander door gebrek aan erkenning door de omgeving. Weer een ander dat het door de stresshuishouding komt. Voor alles valt wat te zeggen.

Wat ons in de ruim 20 jaar dat we Burn-out trajecten aanbieden opvalt, is dat er een trend is in de persoonlijkheidskenmerken van mensen die uitvallen. Hier gaan we dan ook mee aan de slag tijdens het Burn-out traject van ProMind. De voordelen?

burnout oplossingen

97% is binnen 8 weken weer volledig aan het werk!

 • Het traject wordt afgestemd op de situatie van persoon in kwestie,
 • Iemand is binnen 2 weken al deels terug aan het werk
 • Terugval komt zelden voor!
 • Onze burn-out trajecten verzorgen we door heel Nederland, zelfs bij uw thuis.

Een burn-out is te herkennen aan de symptomen. Mensen met specifieke persoonlijkheidskenmerken hebben een grotere kans om een burn-out te krijgen, omdat dit meestal wordt getriggerd door het beeld dat men van zichzelf en hun omgeving heeft. Herkent u deze symptomen of persoonlijkheids- kenmerken neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.

Dat terugval bijna niet voorkomt is omdat ProMind zich richt op specifieke persoonlijkheidskenmerken die een positief en constructief beeld in de weg staan. Door hiermee aan de slag te gaan krijgen mensen weer ruimte om te groeien. Zij komen na het doorlopen van het traject zelfs tot boven hun oude werkniveau terug, omdat zij alle negativiteit achter zich kunnen laten en niet langer worden tegengehouden door ballast. Zo kunnen zij hun werk in psychische en lichamelijke vrijheid uitvoeren.

Burn-out wordt doorgaans getriggerd door het beeld dat mensen van zichzelf en hun omgeving hebben; de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid komen niet overeen. Wanneer mensen vervolgens vanuit deze gedachtes constant vervelend voor zichzelf zijn, wordt het bestaande, irreële beeld versterkt. Deze opbouw kan resulteren in een burn-out, wat te herkennen is aan duidelijke symptomen.

Het Burn-out traject van ProMind helpt mensen met een werkelijke kijk op zichzelf en hun omgeving. Door te denken vanuit verwondering en nieuwsgierigheid, krijgen zij de ruimte en motivatie om zich verder te ontwikkelen.

Meer lezen... Bel me terug!

Persoonlijkheidskenmerken

De oorzaak van een burn-out wordt doorgaans gezocht in werkdruk of werkstress. ProMind gelooft daarentegen dat aspecten in het zelfbeeld de grootste onderliggende oorzaak zijn. Het zijn bepaalde eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen een irreëel beeld van zichzelf en hun omgeving hebben. Sommige reageren bijvoorbeeld vanuit dit zelfbeeld ontkennend, ontwijkend of afwijzend op complimenten, waardoor deze op een gegeven moment uitblijven. Het bestaande idee dat niemand ze aardig vindt wordt dan verder gevoed. Dit uit zich vervolgens in duidelijke symptomen.

Het Burn-out traject van ProMind heeft als doel om mensen een realistisch beeld van zichzelf en hun omgeving te geven.

De volgende persoonlijkheidskenmerken zien we tijdens het Burn-out traject vaak voorbij komen:

 • Controlegericht.
  De behoefte aan controle wordt veroorzaakt door een motie van wantrouwen bij zichzelf en bij anderen. De basis hiervan ligt in het gebrek aan vertrouwen in de eigen kennis en kunde.
 • Ja-zeggers-niet-nee-zeggers
  Deze mensen ervaren een angst om ‘nee’ zeggen. A priori gaan zij er vanuit dat zij niet aardig zijn, behalve wanneer zij iets voor een ander doen.
 • Perfectionistisch
  Voor perfectionisten is goed niet goed genoeg. Zij geloven dat werk dat hen makkelijk afgaat, niets voorstelt. Wanneer het werk klaar is, vinden zij dat het beter had gekund.
 • Te betrokken; overly dedicated
  Overbetrokken mensen stellen anderen voor zichzelf, omdat ze zichzelf niet belangrijk genoeg vinden. Dit zorgt voor een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel en zelfopoffering.
 • Starre opvatting; rechtlijnig denken
  Alleen wanneer mensen rechtlijnig zijn in hun denken, zijn zij in staat om bovenstaande persoonlijkheidskenmerken in stand te houden en te begrijpen. Zij geloven in een enige waarheid en leven voornamelijk vanuit het ‘moeten’.
Meer lezen...

Bel me voor meer informatie

Werkwijze voor werknemers

Het Burn-out traject heeft als doel om de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid van werknemers samen te brengen. Als gevolg ervaren zij dat er na het traject een last van hun schouders valt en kunnen zij zich met vernieuwde motivatie op hun werk richten. Om tot dit resultaat te komen, wordt het Burn-out traject afgestemd op de specifieke situatie van werknemers.

ProMind past de behandeling toe die nodig is om werknemers binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen. Gemiddeld duurt het Burn-out traject zes tot acht weken. Na constatering van de burn-out en de intake worden werknemers zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd, omdat thuiszitten een spoedig herstel afremt.

Het traject kan bij de werknemer thuis, op kantoor of bij ProMind plaatsvinden; dit is helemaal afhankelijk van wat werknemers nodig hebben. Het ambulante traject is heel effectief omdat op die manier meer informatie verkregen wordt over het gedrag van de persoonlijke omgeving.

De kern van onze trajecten is om de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid dichter bij elkaar te brengen. Naast psychische kanten, worden ook fysieke kanten van burn-out en stress aangepakt om de balans tussen lichaam en geest te herstellen.

 

Meer lezen...

Bekijk de burn-out symptomen
Bel me voor meer informatie
Bekijk de veel gestelde vragen

Werkwijze voor werkgevers

Het Burn-out traject wordt afgestemd op de situatie van ondernemers of managers in kwestie; een spoedige terugkeer op de werkvloer staat centraal. Het doel is om de waargenomen en ware persoonlijkheid samen te brengen. ProMind past daarom de behandeling toe die nodig is om hen binnen een paar weken grotendeels of volledig weer aan de slag te krijgen.

Gemiddeld duurt het Burn-out traject 6 tot 8 weken, en vindt dit plaats bij de persoon in kwestie thuis, op kantoor of bij ProMind. Naast psychische kanten, worden ook fysieke kanten van burn-out en stress aangepakt om de balans tussen lichaam en geest te herstellen.

Ondernemers en managers worden na de intake zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd. Aanvullend worden zij ondersteund om een vertaalslag naar het bedrijf te maken, aangezien het persoonlijke gedrag doorgaans onbewust is geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

ProMind ondersteunt hen bij de transities binnen het bedrijf en verbetering van leiderschap, in de vorm van advies of transitiemanagers die op locatie meelopen. Dit is zo nu en dan nodig om meer zaken uit handen te geven en verantwoordelijkheden bij collega’s neer te leggen. Vanuit dat doel kan ook een training worden verzorgd over hoe zij hun ideeën het beste met collega’s kunnen delen.

Doordat na het Burn-out traject de zelf waargenomen en ware persoonlijkheid beter overeenkomen, ervaren ondernemers en managers dat zij meer overzicht hebben, beter kunnen delegeren en de energie terugvinden om te doen waar ze goed in zijn: zonder overbodige zorgen ondernemen.

 

Meer lezen...

Symptomen burn-out

Soms gaan alle seinen op rood; het lichaam en de geest worden een onmiddellijke halt toegeroepen. Het lijkt alsof alle energie is weggelekt; vermoeidheid heeft de overhand. Uitrusten leidt niet tot het verwachte herstel, wat leidt tot frustratie bij getroffen personen en de omgeving. In een notendop beschrijft dit wat een burn-out met mensen doet. Zij zijn zo hyperalert op het eigen gedrag dat alle energie daaraan wordt besteed in plaats van aan een spoedig herstel. De zelfbeheersing valt weg; zij zien alleen nog maar wat er niet goed gaat.

Symptomen van een burn-out kunnen zich in lichamelijke en psychische vorm uiten. Het Burn-out traject van ProMind helpt mensen met deze symptomen om weer de gewenste balans tussen hun lichaam en geest te vinden, zodat zij hun energie kunnen herpakken.

Bel me voor meer informatie

Frequently Asked Questions Burn-out traject

Wat is het verschil tussen burn-out, overspannenheid en stress?

Stress is nodig om te concentreren en te focussen. Wanneer iemand echter in een constante staat van paraatheid is, kan dat leiden tot een burn-out of overspannenheid. Bij burn-out en overspannenheid is er sprake van stress, maar stress is niet altijd de oorzaak. De oorzaak ligt voor een groot deel in persoonlijkheidskenmerken. Tussen een burn-out en overspannenheid bestaat een gradueel verschil: doorgaans wordt gesteld dat een overspannenheid milder is dan een burn-out.

Wat is het verschil tussen stress en werkdruk?

Werkdruk kan stress verhogend werken. De ervaren stress hangt echter sterk samen met de persoonlijke perceptie ten aanzien van de werkdruk. Wat voor de één een hoge werkdruk is, kan voor de ander een normale werkdruk zijn. Werkdruk leidt niet per se tot uitval; de perceptie van werkdruk wel. De oorzaak voor deze verschillen in perceptie is terug te voeren naar duidelijke persoonlijkheidskenmerken.

Hoe herken ik dat een werknemer of werkgever te kampen heeft met een burn-out?

Op het moment dat werknemers minder communiceren, minder meedoen in het proces en zeggen dat altijd alles goed gaat, kan er sprake zijn van een burn-out. De meeste werknemers, die gaan uitvallen door een burn-out, willen dit niet voor zichzelf erkennen en toegeven aan de buitenwereld. Wanneer werknemers ’s avonds laat nog bezig zijn met hun werk en bijvoorbeeld e-mails sturen, is dat een signaal voor (HR-) managers dat er iets speelt. De persoonlijkheidskenmerken zijn ook goede indicatoren voor een mogelijke burn-out.

Wat is de duur van het traject; hoe snel zijn werknemers met een burn-out weer aan het werk?

Gemiddeld duurt het Burn-out traject zes tot acht weken. Na constatering van de burn-out en de intake worden werknemers zo snel mogelijk weer naar hun werk gestuurd, omdat thuiszitten een spoedig herstel afremt. Zij moeten hun routines weer oppakken. Het traject wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie van werknemers en werkgevers, ondernemers en managers.

Worden de kosten van het Burn-out traject van ProMind vergoed door de verzekering?

Het Burn-out traject valt niet onder de zorgverzekering. De reden hiervoor is dat alle werk gerelateerde problematiek en aanpassingsstoornissen niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Hoe wordt onze HR-afdeling in het Burn-out traject van ProMind betrokken?

Er wordt een contactpersoon benoemd, waarmee het contact wordt onderhouden. Dit kan een HR-medewerker, manager of bedrijfsarts zijn. Het is belangrijk om contact te hebben, zodat ProMind zeker weet dat cliënten echt weer aan het werk zijn. Daarnaast wordt de voortgang met de contactpersoon besproken en nagegaan welke onderdelen extra aandacht nodig hebben. De privacy van de werknemer wordt hierbij uiteraard niet uit het oog verloren.

Hoe kan ons bedrijf uitval door stress voorkomen?

Via de trainings- en coaching trajecten van ProMind. De ontwikkeling van een Dreamteam draagt er bijvoorbeeld aan bij dat werknemers beter op elkaar letten, beter met elkaar omgaan en indicatoren sneller herkennen, zodat uitval wordt voorkomen. Het grote probleem bij uitval is dat werknemers zich op een gegeven moment mentaal isoleren. ProMind helpt bedrijven bij het creëren van een veilige werkomgeving, zodat werknemers elkaar vertrouwen en tijdig communiceren over stress gerelateerde zaken.